Bộ môn Tâm lý - Giáo dục học quân sự tổ chức thông qua chuẩn đầu ra bài học

Sáng 23/01/2019, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục học quân sự, Khoa Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức thông qua chuẩn đầu ra bài học đối với môn học Giáo dục học quân sự đối tượng đại học.
 

 
Đại úy Lê Quang Hòa báo cáo chuẩn đầu ra bài học trong môn học GDHQS

 
Tại buổi hoạt động phương pháp, sau khi từng giảng viên báo cáo nội dung chuẩn đầu ra bài học, các đồng chí trong bộ môn đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung làm rõ về mục đích, yêu cầu, kế hoạch giảng bài,… để giảng viên tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung bài giảng đã được phân công.
 
Đây là hoạt động thường xuyên của Bộ môn nhằm thống nhất nội dung chuẩn đầu ra đối với các môn học; đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện dân chủ về chuyên môn, trao đổi học thuật, nâng cao trình độ, bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên, trực tiếp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.
 
Cộng tác viên


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: