Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

Ngày 26/12/2018, Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy Nhà trường và cán bộ, giảng viên, nhân viên khung trong toàn trường.Toàn cảnh Hội nghị


Cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia học tập, quán triệt

 

Tại hội nghị, các đồng chí tham dự đã được nghe giới thiệu các chuyên đề: Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW về Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 915 - NQ/QUTW ngày 25/8/2018 của QUTW về Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 535-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng lãnh đạo thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới của Quân đội trong Binh chủng giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo và Nghị quyết số 773-NQ/ĐU của Đảng ủy Nhà trường lãnh đạo thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới của Quân đội trong Nhà trường giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 23 - CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 08 - QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.  Đại tá Tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường
quán triệt Chỉ thị số 23 - CT/TW và Quy định số 08 - QĐ/TW của Ban Bí thư


Đại tá Bùi Sơn Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng giới thiệu
Nghị quyết 915 – NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 535 – NQ/ĐU
của Đảng ủy Binh chủng và Nghị quyết 773 – NQ/ĐU của Đảng ủy Nhà trường


Đại tá Võ Bá Dương, Ủy viên TVĐU, Phó Chính ủy Nhà trường giới thiệu Kết luận số 37 - KL/TW


Đại tá Hà Sĩ Chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Nhà trường giới thiệu Nghị quyết số 36 – NQ/TW

 

Hội nghị diễn ra nghiêm túc và hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí báo cáo viên đã làm tốt công tác chuẩn bị, quá trình giới thiệu đã đi sâu phân tích, luận giải những nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá cần triển khai thực hiện trong thời gian tới trong từng chuyên đề; liên hệ sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng và Nhà trường. Các đồng chí tham dự hội nghị đều có ý thức trách nhiệm cao, nghiêm túc, tập trung trong quá trình quán triệt, học tập.
 
Trường Sinh
 


 
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: