Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin: Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương

Ngày 26/3/2019, Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn trường. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì hội nghị.Quang cảnh Hội nghị


Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường
phát biểu khai mạc và giới thiệu các nội dung tại hội nghị


Đại tá Võ Bá Dương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường
giới thiệu các nội dung tại hội nghị


Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã được nghe đồng chí Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và đồng chí Đại tá Võ Bá Dương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Nhà trường giới thiệu 09 nội dung: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khoá XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 52-TB/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về kết quả kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII” gắn với Kết luận số 64-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Nghị quyết số 109-NQ/QUTW, ngày 11/02/2019 của QUTW về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 111-KL/QUTW ngày 12/02/2019 của Thường vụ QUTW về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và QUTW cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Nhà trường đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu, sau hội nghị, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, khoa, đơn vị mình; phải coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, phù hợp với đối tượng và kiên quyết khắc phục bệnh lười học nghị quyết hoặc học tập mang tính hình thức, đối phó, nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận vào hiện thực cuộc sống.
 
Trường Sinh
 

 
 


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: