Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Chiều 04/11, Đảng ủy Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII. Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường dự và trực tiếp thông báo. Dự nghe thông báo có đông đủ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường đã thông báo nhanh những nội dung chính được thảo luận, cho ý kiến, thông qua tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng diễn ra từ ngày 7- 12/10 tại Thủ đô Hà Nội, để thảo luận, thông qua 9 nội dung quan trọng: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; (4) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020-2022; (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; (6) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018; (7) Bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; (8) Xem xét thi hành kỷ luật đảng viên; (9) Về kết quả công tác đối ngoại và tình hình Biển Đông gần đây, chủ trương, giải pháp của ta.

 
 
Đại tá Tống Hùng Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường
thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XIISĩ quan, QNCN khung trong toàn trường tham dự Hội nghị

 
Kết thúc nội dung thông báo, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường yêu cầu sau Hội nghị của Đảng ủy Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, đơn vị khẩn trương tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng còn lại trong cơ quan, khoa, đơn vị mình để đảm bảo toàn trường nắm được tinh thần và những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần này.

 
Trường Sinh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: