Khoa Cơ bản: Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chính trị của cán bộ, giảng viên, nhân viên

Ngày 26/10/2018, Khoa Cơ bản tổ chức kiểm tra nhận thức về chính trị, pháp luật và việc nắm các chế độ, quy định của Quân đội, Nhà trường đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên trong toàn Khoa theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên mạng máy tính.
 


Các giảng viên tham gia kiểm tra

 
Thực hiện chủ trương của Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị trong giai đoạn mới”, lãnh đạo, chỉ huy Khoa đã xây dựng kế hoạch định kỳ hàng tháng sẽ tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị đối với giảng viên, nhân viên trong toàn Khoa. Đây là giải pháp chuyển từ phương pháp tổ chức học tập, quán triệt, giáo dục chính trị và phổ biến giáo dục pháp luật sang hình thức tổ chức định hướng để các cá nhân tự quán triệt, tự học tập. Khoa xác định lấy kết quả kiểm tra nhận thức chính trị là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong tháng của cá nhân. Để có thể tổ chức kiểm tra, Khoa quy định cụ thể nhiệm vụ đến từng cá nhân; mọi cán bộ từ chủ nhiệm bộ môn trở lên đều phải nghiên cứu tất cả các văn bản được quy định cần quán triệt trong tháng, xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cập nhật vào hệ thống mạng. Các giảng viên, nhân viên tham gia thi trong ngày thứ 6 của tuần cuối tháng. Giải pháp của lãnh đạo Khoa được mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa đồng lòng nhất trí và quyết tâm thực hiện.
 

 
Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

 
Thông qua việc kiểm tra nhận thức chính trị thường xuyên nhằm giúp cho mọi cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; gắn với quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp. Từ đó, mọi quân nhân trong khoa được nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác, xây dựng ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Hoàng Thị Anh


Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: