Mức điểm nhận xét tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin - Đại học Thông tin liên lạc năm 2018

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN (Mã Trường: TTH)
(TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC, Mã Trường: TCU)
 
THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2018
 
Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BQP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội;
Căn cứ kế hoạch số 253/KH-NT ngày 28 tháng 2 năm 2018 của Cục Nhà trường/BTTM về việc tuyển sinh vào các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, trường cao đẳng và trường trung cấp quân sự năm 2018;
Căn cứ Hướng dẫn số 17/HD-TSQS ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn công tác xét tuyển vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2018;
Căn cứ Công văn số 21/TSQS-NT ngày 18/7/2018 của Trưởng Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về Quyết định mức điểm nhận xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự vào các Trường trong Quân đội năm 2018,
Trường sĩ quan Thông tin Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018 như sau:
1. Hệ đào tạo Đại học quân sự
a) Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh:
- Nam quân nhân: Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); QNCN, CNVQP phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).
- Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả quân nhân, công an xuất ngũ).
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự đã qua sơ tuyển và đủ tiêu chuẩn sơ tuyển vào Trường sĩ quan Thông tin năm 2018.
b) Phương thức thuyển sinh:
- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Quy định của Bộ Quốc phòng.
c) Chỉ tiêu ngành đào tạo hệ Quân sự:
 
Ngành đào tạo đại học Ký hiệu Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
Chỉ huy tham mưu thông tin TTH 7860221 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán , Lý, Tiếng Anh
385   
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc TTH 7860221 250
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam TTH 7860221 135
 
 
d) Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 (nguyện vọng 1):


TT Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm
nhận hồ sơ
Ghi chú
1 -  Toán, Lý, Hóa
-  Toán , Lý, Tiếng Anh
Phía Bắc: 250 17.00   Đủ điều kiện sơ tuyển
2 -  Toán, Lý, Hóa
-  Toán , Lý, Tiếng Anh
Phía Nam: 135 17.00   Đủ điều kiện sơ tuyển
e) Thủ tục phương thức, thời gian tổ chức xét tuyển.
- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào hệ đào tạo đại học quân sự từ Trường sĩ quan Thông tin sang (HV) trường sĩ quan khác.
- Thí sinh được đăng ký thay đổi Tổ hợp môn xét tuyển vào trường.
- Thời gian thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến: Từ ngày 19/7 đến 17h00 ngày 26/7/2018.
- Thời gian thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng: Từ ngày 19/7 đến 17h00 ngày 28/7/2018.
- Trường tải dữ liệu xét tuyển từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT: ngày 28/7/2018.
- Trường họp Hội đồng tuyển sinh, đề nghị điểm trúng tuyển: Buổi sáng ngày 03/8/2018.
- Trường báo cáo phương án điểm tuyển kèm theo file dữ liệu xét tuyển về Ban TSQS/BQP: Trước 14h00 ngày 03/8/2018.
- Trường thực hiện quy trình lọc ảo với Bộ GD&ĐT: từ 08h00-16h30, ngày 03 đến 05/8/2018.
- Các cơ quan Cục Nhà trường, Cục Quân lực, Cục Cán bộ họp thống nhất phương án đề nghị điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 với ban TSQS/BQP: 08h00 ngày 04/8/2018.
- Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng họp quyết định phương án điểm trúng tuyển nguyện vọng 1: 14h00 – 17h00 ngày 04/8/2018.
- Trường công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (Nguyện vọng cao nhất) trước 17h00 ngày 06/8/2018 sau khi có quyết định điểm chuẩn của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng.
- Tuyển nguyện vọng bổ sung khi còn thiếu chỉ tiêu, hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ và đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, Trường tổng hợp báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét quyết định; khi có thông báo của Ban TSQS Bộ Quốc phòng Trường sẽ công bố nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
2. Hệ đào tạo Đại học dân sự
a) Đối tượng, vùng tuyển:
- Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.
b) Phương thức thuyển sinh:
- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
c) Chỉ tiêu ngành đào tạo hệ Dân sự:

TT Các ngành đào tạo hệ dân sự Kí hiệu Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
1 - Công nghệ thông tin TCU 7480201 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Văn, Tiếng Anh
4. Toán, Lý, Văn
40
2 - Kỹ thuật điện tử, viễn thông TCU 7520207 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Tiếng Anh
3. Toán, Văn, Tiếng Anh
4. Toán, Lý, Văn
40
 
 
d) Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển hệ đại học:


TT Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Ngành đào tạo Mức điểm nhận hồ sơ Ghi chú
1 Toán, Lý, Hóa 40 Công nghệ thông tin 13.00  
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Toán, Lý, Văn
2 Toán, Lý, Hóa 40 Kỹ thuật điện tử, viễn thông 13.00  
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Văn, Tiếng Anh
Toán, Lý, Văn

e) Thủ tục phương thức, thời gian tổ chức xét tuyển:
- Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 1: Thực hiện theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường công bố điểm trúng tuyển trước 17h00 ngày 06/8/2018 sau khi có thông báo điểm chuẩn của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng.
- Tuyển nguyện vọng bổ sung khi còn thiếu chỉ tiêu, hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ và đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn nhập học, phải loại ra, số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao, Trường tổng hợp báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét quyết định; khi có thông báo của Ban TSQS Bộ Quốc phòng Trường sẽ công bố nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Hội đồng tuyển sinh Trường sĩ quan Thông tin báo cáo đề nghị mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1, sau khi có quyết định của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang Web của trường trước ngày 19/7/2018.
 
                                                                                   Ban Tuyển sinh

Thông tin khác

ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG

THỐNG KÊ

Tổng số lượt truy cập:
Số lượt đang truy cập: