Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

18/08/2020 15:25

Từ ngày 11-5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3 của Bộ GDĐT năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 79 học viên.

 

Trong quá trình học tập, các học viên tham gia lớp học đã xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian nghiên cứu học tập, thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình và quy định của Ban tổ chức lớp học, phát huy tốt tính chủ động, tư duy sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan để liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao.

Thông qua học tập nghiên cứu đã giúp cho các đồng chí học viên nhận thức một cách có hệ thống về quan điểm đường lối quân sự; quốc phòng - an ninh của Đảng; âm mưu thủ đoạn của chiến lược “DBHB” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt là việc nhận thức về “đối tác”, “đối tượng” theo quan điểm của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước; ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Thiếu tướng Phạm Đức Tú vụ trưởng Vụ GDQPAN trao chứng nhận lớp đối tượng 3 cho các đồng chí học viên.

Kết thúc khóa học có 79/79 đồng chí nộp báo cáo thu hoạch = 100%; Ban tổ chức đã trao chứng nhận loại giỏi cho 14 đ/c= 17,7%; loại khá cho 65 đ/c = 82,3%. Kết quả trên sẽ là cơ sở để các đồng chí học viên phát huy năng lực trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng- an ninh gắn với nhiệm vụ chức trách được giao tại cơ quan, đơn vị, Nhà trường thuộc Bộ GDĐT đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

icon