Khoa Khoa học xã hội và nhân văn:Bồi dưỡng năng lực giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng nhà trường thông minh

03/04/2021 09:14

    Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, và xây dựng nhà trường thông minh, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một trong những trọng tâm được Khoa Khoa học xã hội và nhân văn xác địnhtập trung đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

    Thực hiện chủ trương đó, trong chương trình tập huấn cán bộ học kỳ 2 năm học 2020-2021,Khoa Khoa học xã hội và nhân văn đã chỉ đạo, tổ chức xây dựng và báo cáo cho toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa 02 chuyên đề khoa học. Đồng chí Thiếu tá, ThS Nguyễn Thành Chung, giảng viên bộ môn Triết học Mác-Lênin báo cáo chuyên đề: “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đổi mới phương pháp dạy học môn lý luận Mác - Lênin ở Trường sĩ quan thông tin”; đồng chí Trung tá, ThS Chu Thế Tài, giảng viên bộ môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin báo cáo chuyên đề: “Giới thiệu một số phần mềm xây dựng học liệu điện tử”.

Toàn cảnh hội nghị 

    Các chuyên đề đã được các báo cáo viên chuẩn bị nghiêm túc, công phu, trình bày ngắn gọn, súc tích, có tính khoa học, tính thực tiễn cao. Chuyên đề: “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đổi mới phương pháp dạy học môn lý luận Mác - Lênin ở Trường sĩ quan thông tin”đã phân tích, làm rõ những tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến dạy học các môn khoa học Mác – Lênin, những giải pháp nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học trong thời gian tới. 

Thiếu tá, ThS Nguyễn Thành Chung, giảng viên bộ môn Triết học Mác-Lênin báo cáo chuyên đề 

    Chuyên đề: “Giới thiệu một số phần mềm xây dựng học liệu điện tử” giới thiệu cho cán bộ, giảng viên tổng quan về học liệu diện tử, một số phần mềm phục vụ xây dựng học liệu điện tử có thể áp dụng đối với giảng viên ở Khoa và Nhà trường hiện nay như: các phần mềm thay thế Microsoft Office (Google Docs, WPS Office, Libre Office); tích hợp công cụ thiết kế trong Power Point (i.slide, developer, 2EBOOM); phần mềm xây dựng bài giảng điện tử E-learning (Articulate Storyline 1,2,3)…

Trung tá, ThS Chu Thế Tài, giảng viên bộ môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin báo cáo chuyên đề 

    Cùng với các chuyên đề đã được tiếp thu trong Hội nghị tập huấn học kỳ của Nhà trường, các chuyên đề được giới thiệu tại Khoa sẽcung cấp những cơ sở để cán bộ, giảng viên nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy, học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Nhà trường trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xây dựng Nhà trường thông minh, thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

 

 

Mạnh Hùng, Hữu Hồi
icon