Nâng cao chất lượng rèn luyện sinh viên tại các trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh

18/08/2020 15:28

Hiện nay, đa số các trung tâm GDQPAN được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng nên đã có các điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học GDQPAN. Tổ chức tốt việc tiếp nhận và dạy học, bố trí nơi ăn, ở, bãi tập chu đáo trong suốt quá trình tổ chức học tập tại trung tâm.

 

Trong những năm qua công tác giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung và trong các trung tâm GDQPAN nói riêng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính Phủ và Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGD-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của liên Bộ: Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo - Lao động Thương binh và Xã hội, đã góp phần quan trọng giúp cho sinh viên nắm được quan điểm của Đảng, kiến thức quốc phòng và an ninh xây dựng lòng yêu nước, niềm tin cho sinh viên đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, đa số các trung tâm GDQPAN được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Chính phủ đã có các điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dạy học GDQPAN. Tổ chức tốt việc tiếp nhận và dạy học, bố trí nơi ăn, ở, bãi tập chu đáo trong suốt quá trình tổ chức học tập tại trung tâm; đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ đạt chuẩn luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong tổ chức, quản lý, dạy học theo đúng chương trình đã quy định. Các trung tâm đã từng bước khắc phục cơ bản hiện tượng dạy chay, học chay; các mô hình, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo cho dạy học tạo hứng khởi cho người học. Công tác quản lý sinh viên được tiến hành chặt chẽ theo hướng tiếp cận môi trường rèn luyện trong Quân đội đã làm cho sinh viên thấy được sự cần thiết, xác định thái độ học tập rèn luyện tốt để đáp ứng yêu cầu của môn học và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc nếu có chiến tranh xảy ra. Kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên ở các trung tâm những năm qua đã phản ánh đầy đủ sự cố gắng và nỗ lực của thầy và trò trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh các mặt tích cực đã đạt được công tác quản lý, giáo dục rèn luyện của các trung tâm GDQPAN cũng còn hạn chế như: Công tác giáo dục tuyên truyền phổ biến các quy định, nội quy đến sinh viên chưa đầy đủ; công tác quản lý của đội ngũ cán bộ còn những hạn chế nhất định;  việc duy trì các chế độ, nền nếp sinh hoạt trong ngày, tuần có nội dung chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra của đội ngũ cán bộ quản lý có thời điểm chưa được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ; việc phát hiện và chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm các khâu yếu, điểm yếu còn chưa kịp thời. Ý thức học tập, rèn luyện của một bộ phận sinh viên chưa cao, chưa chấp hành nghiêm các quy định của trung tâm, cá biệt còn sinh viên vi phạm kỷ luật phải xử lý làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng đào tạo của trung tâm.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục dứt điểm các khâu yếu, điểm yếu trên các trung tâm phải quán triệt tốt công văn số 2589/BGDĐT-GDQPAN ngày 14/6/2019 về tăng cường tổ chức, quản lý sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo GDQPAN của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các trung tâm phải thường xuyên quán triệt và đề ra các nội dung biện pháp lãnh đạo khắc phục dứt điểm khâu yếu, điểm yếu, trong công tác lãnh đạo, tổ chức quản lý, dạy học; phân công trong cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Hai là, trên cơ sở điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội, tập trung rà soát, điều chỉnh quy chế tổ chức quản lý, rèn luyện phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của sinh viên, tạo hành lang pháp lý trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy học. Làm tốt công tác phổ biến quy chế, nội quy, quy định đến sinh viên. Đây là nội dung quan trọng nhằm thống nhất nhận thức xây dựng ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trung tâm.

Ba là, Duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác trên cơ sở quy định. Các trường cần chủ động giáo dục, trang bị kỹ năng sống cho sinh viên, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, rèn luyện. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, những hạn chế trong nội quy, quy định quản lý, rèn luyện sinh viên, những biểu hiện chấp hành quy định không nghiêm từ đó có các nội dung, biện pháp để bổ sung, theo dõi, khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.

Bốn là, phát huy vai trò của sĩ quan biệt phái trong công tác quản lý, rèn luyện sinh viên. Phân công cụ thể các đồng chí cán bộ, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, phụ trách các đại đội, gắn trách nhiệm trong suốt quá trình theo dõi sinh viên học tập, rèn luyện; kết hợp chặt chẽ với cán bộ khung của lớp sinh viên tạo nên sự đồng thuận nắm và quản lý sinh viên trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở trung tâm.

Năm là, tổ chức các nhóm học tập, phân công người phụ trách thường xuyên trao đổi nắm tình hình tạo không khí dân chủ trong công tác quản lý, rèn luyện. Làm tốt công tác phục vụ đảm bảo đủ về cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập để sinh viên yên tâm học tập rèn luyện.

Sáu là, duy trì và tổ chức thực hiện phong trào thi đua rộng khắp trong khóa học, phát huy tốt khả năng của mỗi cán bộ, sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao, kịp thời biểu dương nhân rộng điển hình tiên tiến trong các trung tâm.

icon