Của chính phủ số 69/2000/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 09/cp ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Mã tài liệu 000007
Tên tài liệu Của chính phủ số 69/2000/nđ-cp ngày 20 tháng 11 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 09/cp ngày 12 tháng 02 năm 1996 về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh
Tác giả

Xem nội dung Bài Giảng bên dưới, nhấn nút để tải xuống tài liệu

icon