Xây dựng Quân đội cũng cố Quốc phòng Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Mã tài liệu 000005
Tên tài liệu Xây dựng Quân đội cũng cố Quốc phòng Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Tác giả Ngô Xuân Lịch

Xem nội dung Bài Giảng bên dưới, nhấn nút để tải xuống tài liệu

icon